Watertown Daily Times: Pepito Forsakes Art to Become Clown (1922)

FORSAKES ART TO BECOME CLOWN

FORTUNE LOST, GIVES UP CAREER AS A PAINTER

PEPITO, SPANIARD, HERE

Vaudeville Performer Made Hit On Stage With Caricatures 

Until Persuaded to Join Clown Act — Now Learning English Language

Watertown, New York DAILY TIMES

November 14, 1922

(Melani Carty’s note:  This is the earliest U.S. newspaper article I have unearthed about Pepito.  A native of Barcelona, Spain, he arrived in the United States by way of Cuba and Veracruz, Mexico, to New York Harbor, on August 12, 1922.  Rarely do I stumble across a full feature interview with Pepito in the various online archives, so this was a real treat to discover).

From artist to theatrical clown is the story of the career of Jose Escobar, a native of Barcelona, Spain, who is on the Avon Theater bill the first three days of this week playing as “Pepito, the Spanish Clown.”  He has been in the United States only a few months, and as he leans over the footlights and says a few words in broken English, few realize that it is a part of his act that isn’t put on.

Escobar’s parents, who belonged to one of the old families of Spain, had his future decided for him.  It was planned to send him to Paris to become a great painter and this was the thought that was always impressed upon him when he was a boy.  After he completed his grammar and high school work, during which he showed exceptional ability in drawing, he prepared to go to France.

He was there for several years and then the family fortunes met with reverses.  Where before he was living in affluence, now he was thrown on his own resources and he had to make his own way.  That is how he told his story in his dressing room last night with Burt Earle, who is in the headline act of the show, as his interpreter.

One day while in a Paris cafe in the Bohemian section, he noticed one of the poor artists making a drawing of a patron of the place.  The person gave the fellow a small sum for the picture.  Then some one else entered and he did the same for him, each time getting some money for his work.  

Escobar, whose funds were particularly low then, decided to do the same, and he soon had quite a trade.  Then he met a man who advised him to go on the stage, and make caricatures and pictures of events of the day.  He made a hit, and while on the same bill with a clown act was persuaded to join them because of his versatility.  After several seasons touring France and Spain, he came to Mexico and then was booked at a fair in Virginia when Earle met him.

Escobar wanted to remain in the United States, but because of his inability to speak English was hesitant.  Earle speaks both Spanish and French fluently, so he took him with him and is having him on the same bills with him until he learns the language.


EN CATALAN

ABANDONA ART PER SER PALLASSO 

Fortuna perduda, es dóna per vençut carrera com a pintor 

PEPITO, l’espanyol, AQUÍ 

Vodevil Artista Made Hit a l’escenari amb Caricatures 

Fins convençuts unir-se a pallassos — Ara Aprenentatge de l’Idioma Anglès 

Watertown, New York DAILY TIMES, 

14 novembre 1922 

Nota (Melani Carty: Aquest article és el primer diari que els EUA han descobert sobre Pepito. Va arribar als Estats Units de Veracruz, Mèxic, a través de port de Nova York, el 12 d’agost de 1922. Poques vegades em ensopegada amb un article sobre Pepito a els arxius en línia diferents, així que aquest va ser un veritable plaer de descobrir). 

De l’artista al pallasso de teatre és la història de la carrera de José Escobar, natural de Barcelona, Espanya, que està en projecte de llei del Teatre Avon els tres primers dies d’aquesta setmana, jugant com “Pepito, el pallasso espanyol”. Ha estat als Estats Units tan sols uns mesos, i s’inclina sobre les bateria de llums i diu unes paraules en anglès trencats, pocs s’adonen que és una part del seu acte que no l’han posat. 

Els pares d’Escobar, que pertanyia a una de les velles famílies d’Espanya, havia decidit el seu futur per ell. S’ha previst enviar a París per convertir-se en un gran pintor i aquesta va ser la idea que sempre em va impressionar sobre ell quan era un nen. Després d’haver completat el seu treball de la gramàtica i l’escola secundària, durant el qual va mostrar una habilitat excepcional en el dibuix, es preparava per anar a França. 

Ell va estar allà durant diversos anys i després la fortuna de la família es va reunir amb revessos. On abans vivia en l’opulència, ara va ser llançat en els seus propis recursos i que havia de fer el seu propi camí. Així és com li va explicar la seva història al seu camerino la nit anterior amb Burt Earle, que és en l’acte de títol de la sèrie, com el seu intèrpret. 

Un dia, mentre que en un cafè de París, al barri bohemi, va advertir un dels artistes pobres de fer un dibuix d’un patró del lloc. La persona que va donar als companys d’una petita suma per la imatge. Llavors algú més va entrar i ell va fer el mateix per a ell, cada vegada obtenir una mica de diners pel seu treball. 

Escobar, els fons van ser particularment baixos, llavors, va decidir fer el mateix, i aviat va tenir un bon comerç. Llavors va conèixer a un home que li va aconsellar que fos a l’escenari, i fer caricatures i les imatges dels esdeveniments del dia. Va fer un èxit, i mentre que en el mateix projecte de llei amb un acte de pallasso va ser persuadit a unir-se a ells per la seva versatilitat.Després de diverses temporades, gires per França i Espanya, va arribar a Mèxic i després va ser amonestat en una fira a Virgínia quan Earle vaig conèixer. 

Escobar volia romandre als Estats Units, però a causa de la seva incapacitat per parlar anglès va ser vacil lant. Earle parla espanyol i francès amb fluïdesa, de manera que el va portar amb ell i amb ell en les factures mateix amb ell fins que aprengui l’idioma. 

L’actor espanyol es diu que tenen una semblança sorprenent amb Rudolph Valentino, i en diversos restaurants de Nova York va ser confós amb l’estrella del cinema popular dels que estaven asseguts a poca distància d’ell. Segons Earle, que ha tingut una oferta per entrar al cinema, però ha decidit esperar fins que estigui més familiaritzat amb els assumptes americans. 


EN ESPANOL

ABANDONA ARTE PARA SER PAYASO 

Fortuna perdida, se da por vencido carrera como pintor 

PEPITO, el español, AQUÍ 

Vaudeville Artista Made Hit en el escenario con Caricaturas 

Hasta persuadidos de unirse a payasos — Ahora Aprendizaje del Idioma Inglés 

Watertown, New York DAILY TIMES, 

14 de noviembre 1922 

Nota (Melani Carty: Este artículo es el primer periódico que EE.UU. han descubierto acerca de Pepito. Llegó a los Estados Unidos de Veracruz, México, a través de puerto de Nueva York, el 12 de agosto de 1922. Pocas veces me tropiezo con un artículo sobre Pepito en los archivos en línea diferentes, así que este fue un verdadero placer de descubrir). 

Del artista al payaso de teatro es la historia de la carrera de José Escobar, natural de Barcelona, España, que está en proyecto de ley del Teatro Avon los tres primeros días de esta semana, jugando como “Pepito, el payaso español”. Ha sido en los Estados Unidos tan sólo unos meses, y se inclina sobre las candilejas y dice unas palabras en Inglés rotos, pocos se dan cuenta que es una parte de su acto que no lo han puesto. 

Los padres de Escobar, quien pertenecía a una de las viejas familias de España, había decidido su futuro por él. Se ha previsto enviar a París para convertirse en un gran pintor y esta fue la idea de que siempre me impresionó sobre él cuando era un niño. Después de haber completado su trabajo de la gramática y la escuela secundaria, durante el cual mostró una habilidad excepcional en el dibujo, se preparaba para ir a Francia. 

Él estuvo allí durante varios años y luego la fortuna de la familia se reunió con reveses. Donde antes vivía en la opulencia, ahora fue lanzado en sus propios recursos y que tenía que hacer su propio camino. Así es como le contó su historia en su camerino la noche anterior con Burt Earle, que es en el acto de título de la serie, como su intérprete. 

Un día, mientras que en un café de París, en el barrio bohemio, advirtió uno de los artistas pobres de hacer un dibujo de un patrono del lugar. La persona que dio a los compañeros de una pequeña suma para la imagen. Entonces alguien más entró y él hizo lo mismo para él, cada vez obtener algo de dinero por su trabajo. 

Escobar, cuyos fondos fueron particularmente bajos, entonces, decidió hacer lo mismo, y pronto tuvo un buen comercio. Entonces conoció a un hombre que le aconsejó que fuera en el escenario, y hacer caricaturas y las imágenes de los acontecimientos del día. Hizo un éxito, y mientras que en el mismo proyecto de ley con un acto de payaso fue persuadido a unirse a ellos debido a su versatilidad. Después de varias temporadas, giras por Francia y España, llegó a México y luego fue amonestado en una feria en Virginia cuando Earle conocí. 

Escobar quería permanecer en los Estados Unidos, pero debido a su incapacidad para hablar Inglés fue vacilante. Earle habla español y francés con fluidez, por lo que lo llevó con él y con él en las facturas mismo con él hasta que aprenda el idioma. 

El actor español se dice que tienen un parecido sorprendente con Rudolph Valentino, y en varios restaurantes de Nueva York fue confundido con la estrella del cine popular de los que estaban sentados a poca distancia de él. Según Earle, que ha tenido una oferta para entrar en el cine, pero ha decidido esperar hasta que esté más familiarizado con los asuntos americanos. 

Source:

Watertown, New York DAILY TIMES, November 14, 1922

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s